Problem ID Title Solved Submit Pass Rate
1468重铸坎瑞亚荣光
4213531.111%
1469有人补位吗?(Easy Version)
4012731.496%
1470有人补位吗?(Normal Version)
2411520.870%
1471Perfect Sequence
9013367.669%
1472Stable Company
2112716.535%
1473安安遇到一道关于字符串的难题
27286931.300%
1474M的算式
4012232.787%
1475数矩形
229722.680%
1477轩轩的难题
485568.633%
1478检查路径
2287.143%
1479查询欢乐豆
8311687.106%
1480礼物发放
9539024.359%
1481二进制回文数
287122523.429%
1482格式化输出
43971461.485%
1488小D解方程!
1918910.053%
1489小D的圆圈游戏
21513.333%
1490小D的正方形
85514.545%
1491小D的云顶之弈
2258.000%
1492小D的折纸游戏
11100.000%
1493小D的字符串游戏
2019810.101%
1494小D的方格取数
3922317.489%
1495小D的生日排序问题
5930319.472%
1496小D:看我一命通关!
11727043.333%
1497小D的吸铁石
3993.030%